ΣΥΝΕΔΡΙΑ Ε.Λ.Ε
by www.lhw.gr

Πανελλήνιο Συνέδριο ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε στην Μυτιλήνη από  23 - 27 Σεπτεμβρίου  2008.

Πανελλήνιο Συνέδριο ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ.
Διεξήχθη μετά το πρώτο το 1997, το  2000, 2003 και 2006 για τα οποία εχουν εκδοθεί πλήρεις Τόμοι Περιλήψεων Εργασιών και Τόμοι Πρακτικών.

Στοχεύει στην ανταλλαγή επιστημονικών απόψεων και εμπειριών μεταξύ του ανθρώπινου δυναμικού του ασχολούμενου με την έρευνα, τον σχεδιασμό, την μελέτη, την κατασκευή και τον προγραμματισμό των λιμένων και των λιμενικών έργων. Η πρωτοβουλία, αναλήφθηκε από το  Εργαστήριο Λιμενικών Έργων.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

(α) Μεγέθη Σχεδιασμού και Κατασκευής Λιμενικών Έργων.

(β) Σχεδιασμός Λιμένων, Μελέτη και Κατασκευή Λιμενικών Έργων, Διαμόρφωση Λιμενικής Ζώνης.

(γ) Αστοχίες, Βλάβες Λιμενικών Έργων. Επιθεώρηση, Αποκατάσταση, Συντήρηση.

(δ) Μελέτη Λιμένων σε Φυσικό Προσομοίωμα.

(ε) Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την Κατασκευή και Λειτουργία Λιμένων.

(στ) Διαχείριση, Διοίκηση, Λειτουργία Λιμένων. Θεσμικό Πλαίσιο.

Ειδικές συνεδρίες:

(α) Περιφερειακοί Λιμένες

(β) Αρχαίοι Λιμένες

(γ) Το Λιμενικό Σύστημα Ελλάδας και Κύπρου.

Πανελλήνιο Συνέδριο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΖΩΝΩΝ

Διεξήχθη μετά το πρώτο το 1999, το 2002, το 2005 στην Αθήνα και το 2008 στην Μυτιλήνη για τα οποία εχουν εκδοθεί πλήρεις Τόμοι Πρακτικών.

Αντικείμενο του Συνεδρίου είναι η παρουσίαση των νεοτέρων εξελίξεων στο χώρο των επιστημών και των τεχνολογιών που σχετίζονται με τις παράκτιες ζώνες στην Ελλάδα και την Κύπρο, την έρευνα, τον σχεδιασμό, την προστασία, την μελέτη, την κατασκευή και την διαχείριση των παράκτιων έργων, καθώς επίσης και την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στις παράκτιες ζώνες.

Το Συνέδριο απευθύνεται στους ερευνητές, μελετητές, κατασκευαστές, ΑΕΙ, δημόσιους φορείς, ΟΤΑ, Λιμενικά Ταμεία, περιβαλλοντικές οργανώσεις και υπηρεσίες που ενδιαφέρονται και ασχολούνται με τις παράκτιες ζώνες, τους οποίους και προσκαλεί να παρουσιάσουν το έργο και τις εμπειρίες τους.

 ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ