3. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
by www.lhw.gr

Γενικά στοιχεία  μαθήματος

Περιγραφή

Το μάθημα αυτό έχει ως στόχο να προσφέρει στους φοιτητές εξειδικευμένες γνώσεις σε σχέση με το σχεδιασμό και τη λειτουργία λιμένα. Ιδιαίτερη έμφαση  δίδεται  στην οργάνωση του χερσαίου χώρου και στις σύγχρονες μεθόδους σχεδιασμού λιμενικών έργων.

Ύλη


Βιβλιογραφία

Κ. Μέμος, Μαθήματα Λιμενικών Έργων, Εκδόσεις Συμμετρία, 2005 (Κεφ. 3,5,6,7).Κ. Μέμος, Ειδικά Θέματα Λιμενικών Έργων, Τεύχος Α’, ΕΜΠ, 2001.Κ. Μέμος, Λιμενικά Συστήματα, Β΄Εκδ. ΕΜΠ, 2000

Μέθοδοι αξιολόγησης

Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου δίδονται 4 ασκήσεις και διενεργείται ένα πρόχειρο διαγώνισμα, τα οποία αθροιστικά καλύπτουν το 30% του τελικού βαθμού. Η γραπτή εξέταση καλύπτει το υπόλοιπο 70%.